Een betere wereld begint bij jezelf!

”Een betere wereld begint bij jezelf” is een quote van een campagne uit de jaren 90. Deze campagne werd gestart door het ministerie en had als doel om ons, de Nederlander, milieubewuster te maken. We wisten nog weinig af van het milieu en de negatieve invloed die wij als mens hier op hadden.
Vandaar dat het toen al een goed idee was om ons aan te zetten meer na te denken over duurzaamheid en het milieu. Bedenk wat een verschil de mens kan maken als ook maar 50% van de bevolking zich actief in gaat zetten om onze invloed te beperken en slecht gedrag te compenseren!

Om u een zetje in de goede richting te geven zetten wij een aantal tips op een rij:

 1. Afval scheiden
  Tegenwoordig kunnen we een groot deel van ons afval recyclen tot nieuwe bruikbare producten. Om dit te doen is het wel belangrijk dat het afval goed gescheiden wordt. Wanneer dit niet gebeurd dan kan het afval niet worden gerecyclet omdat het teveel vervuild is. Om uw afval te scheiden kunt u een vuilcontainer huren.
 2. Zuinige elektronische producten
  Als uw wasmachine het niet meer goed doet of al meer dan 5 jaar oud zijn dan doet u er verstandig aan om een nieuwe te kopen. Dat is op de langere termijn niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. Het is namelijk zo dat moderne apparaten veel zuiniger zijn in het gebruik. Bij zware apparaten scheelt het intrinsieke verbruik dan ook snel meerdere tientallen procenten vergeleken met oudere apparatuur. Ook op het gebied van licht is nog een grote duurzaamheid slag te maken. Ga eens goed na of al uw lampen wel voldoen aan de huidige richtlijnen en geen dure gloeilampen heeft hangen.
 3. Steeds meer huishoudens stappen over op duurzame energie. Dat is energie die is opgewekt door natuurlijke bronnen zoals wind of water. Let wel op of de energie die u afneemt direct of indirect van een duurzame bron komt. Veel bedrijven die u energie van een natuurlijke bron aanbieden leveren in werkelijkheid ‘vuile’ energie. De hoeveelheid energie die u afneemt wordt door het bedrijf ergens anders in de wereld op een natuurlijke manier geproduceerd. In plaats van natuurlijke energie krijgt u dus vervuilde energie die vervolgens weer gecompenseerd wordt door een natuurlijke energiebron.

GOEDKOPE ZONNEPANELEN KOPEN?

Via deze website is het binnenkort mogelijk om tegen een mooi tarief zonnepanelen aan te schaffen.

Dit betekent dat wij de beste prijs voor u opzoeken.
Daarnaast zullen we u ook informeren of subsidie mogelijk is.

45.000 burgers dwingen Kamerdebat af over falend energiebeleid

Burgers en bedrijfsleven: ‘green deal’ voor schone energie in 2050

Den Haag, 3 december 2010 – Dinsdag 7 december ontvangt de Tweede Kamer 45.000 handtekeningen van burgers die vinden dat de Nederlandse energiehuishouding versneld moet verduurzamen. Hun oproep krijgt bijval vanuit het bedrijfsleven en van partijprominenten van links tot rechts zoals Herman Wijffels, Pieter Winsemius, Jan Terlouw en Jacqueline Cramer.

Het Internationaal Energie Agentschap voorspelt een olieprijsstijging van 88% in de komende 25 jaar. Onze huidige energiebronnen raken op en vervuilen onze leefomgeving. Belangrijke redenen waarom de Nederlandse overheid een consistent en ambitieus energiebeleid moet gaan voeren, waarmee Nederland uiterlijk in 2050 geheel kan overgaan op duurzame energie.

Kort gezegd is dat de boodschap van het Deltaplan nieuwe energie, dat afkomstig is van de duurzaamheidcommissies van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SGP en VVD.  Dankzij de meer dan 45.000 steunbetuigingen voor dit plan, komt het nu direct op de agenda van de Tweede Kamer. Bekijk hier de testimonials van enkele steunbetuigers, waaronder die van Lodewijk Hoekstra (presentator Eigen Huis & Tuin) en Philip de Roo (poolreiziger en oud-ranger Wereld Natuur Fonds).

CEO’s Nederlandse bedrijven: “We willen snellere verduurzaming”

Ook vanuit het Nederlandse bedrijfsleven is er veel steun voor dit voorstel. Niet alleen met woorden, maar vooral ook in daden. Diverse brancheorganisaties gaan samen met hun koploperbedrijven hun krachten bundelen in een nieuw verbond om de energieomslag in Nederland aan te jagen. Op 7 december zal de Roger van Boxtel, voorzitter van De Groene Zaak, de doelstellingen en werkwijze van het verbond toelichten.

Kijk hier voor testimonials van CEO’s Meiny Prins, Annemarie Rakhorst en Ton Beune. Allen steunen zij het Deltaplan én werken mee aan het aanjaagverbond.

Wetenschappelijke haalbaarheidsstudie

Politieke partijen hebben allemaal verschillende opvattingen over het tempo waarin energietransitie mogelijk is. Daarom heeft het Utrechts Centrum voor Aarde en Duurzaamheid (UCAD)  de haalbaarheid van de ambitie van het Deltaplan nieuwe energie doorgerekend. Het UCAD vergeleek diverse recente binnen- en buitenlandse studies met elkaar en raadpleegde een groot aantal energiedeskundigen. Herman Wijffels, verbonden aan het UCAD en onlangs nog uitgeroepen tot meest invloedrijke duurzame Nederlander, zal deze middag de bevindingen vanuit de wetenschap toelichten.

U bent van harte uitgenodigd bij dit programma aanwezig te zijn. NB: de Tweede Kamer vraagt bij entree om uw identiteitsbewijs.

Wanneer?       Dinsdag 7 december 2010

Waar?             Oude Tweede Kamer, Binnenhof 1A, Den Haag

Hoe laat?        Van 13.00-15.00 uur

Partijoverschrijdend initiatief: “Alle energie in Nederland in 2050 hernieuwbaar”

Utrecht, 18 april 2010 – Nederland kan en moet voor 2050 volledig zijn overstapt op hernieuwbare energie zoals wind- en zonne-energie. Dat is de inzet van het nieuwe burgerinitiatief dat vandaag is gestart door leden van partijcommissies voor duurzame ontwikkeling van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SGP en VVD. Een opmerkelijke samenwerking in tijden dat politieke partijen zich vooral tegen elkaar afzetten. De belangrijkste boodschap van het burgerinitiatief: de omslag naar 100% hernieuwbare energie voor 2050 is haalbaar, noodzakelijk en wenselijk. Die omslag is noodzakelijk, omdat bij ongewijzigd beleid ons leefmilieu sterk vervuild raakt, energieprijzen zullen stijgen we eerder in economische recessies terecht zullen komen. De omslag is ook wenselijk, omdat dit grote kansen biedt voor onze internationale concurrentiepositie en werkgelegenheid en we onafhankelijk worden van instabiele regio’s in de wereld. Het burgerinitiatief volgt op de recente publicatie van het voorstel Nederland krijgt nieuwe energie door de samenwerkende partijcommissies.

Steunbetuigingen 

Iedere burger die dit initiatief steunt, en dus ook vindt dat het huidige energiebeleid van de overheid onvoldoende is, kan zijn digitale handtekening zetten op www.NederlandKrijgtNieuweEnergie.nl. Doel van het burgerinitiatief is om minimaal 40.000 steunbetuigingen te verzamelen. Daarmee kan dit partijoverstijgende voorstel na de verkiezingen van 9 juni worden voorgelegd aan de nieuw gekozen Tweede Kamer, ter openbare bespreking en besluitvorming. Inmiddels steunen brancheorganisaties als UNETO-VNI, EVO, CleanTech Holland en NLingenieurs het voorstel.

Constructieve nationale dialoog 

De initiatiefnemers van het burgerinitiatief zien de oude tegenstelling tussen ecologie en economie als een schijntegenstelling; alle partijen, burgers en bedrijven willen welvaart en welzijn in de 21e eeuw. Daarom willen ze een constructieve nationale dialoog over de Nederlandse energievoorziening, in plaats van de vaak gefragmenteerde en verhitte discussies over energie binnen en buiten hun partijen. Door het formuleren van een nationale doelstelling van 100% hernieuwbare energie in 2050 kunnen volgens de initiatiefnemers de discussies over gevoelige subthema’s, zoals nieuwbouw van kolencentrales, afvang en opslag van CO2 en kernenergie, een stuk effectiever gevoerd worden. Naast dit burgerinitiatief zullen de partijcommissies de komende weken in debat gaan met de samenleving en bedrijfsleven over de toekomst van de Nederlandse energievoorziening. Zo zijn er binnekort online discussies op

Verder zijn er de komende weken in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht discussieavonden waarin onder meer Herman Wijffels, Jan Terlouw en Roel in ‘t Veld in debat gaan met elkaar en met energieredacteuren van diverse landelijke kranten. Op 1 juni vindt een afsluitend verkiezingsdebat plaats in de Oude Tweede Kamer.

Mediaexposure

Voor perscontacten kunt u contact opnemen via mail mail@duurzaamheidsoverleg.nl

Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen

Het duurzaamheidsoverleg politieke partijen is een samenwerkingsverband van werkgroepen binnen bestaande politieke partijen die zich bezighouden met duurzaamheid. Deelnemende werkgroepen zijn:

 • CDA Duurzaamheidsberaad
 • ChristenUnie TPC Duurzaamheid
 • D66 Platform Duurzame Ontwikkeling
 • GroenLinks Milieunetwerk
 • PvdA Landelijke werkgroep Milieu, Energie en Economie (LME2)
 • SGP Wetenschappelijk Instituut Werkgroep Energie
 • VVD Commissie Milieu & Duurzaamheid

De basis voor deze samenwerking is het besef dat de problemen inzake klimaatverandering en olieschaarste vragen om een onderbouwde, pragmatische- en effectieve strategie die partijoverstijgend is, zowel op politiek- als industrieel niveau.

De samenwerking is ontstaan toen in november 2008 de Milieuwerkgroepen van CDA en PvdA in november 2008 een conferentie organiseerden over “Green New Deal”. Dit is gevolgd door een conferentie in november 2009 in de aanloop naar Kopenhagen waaraan ook D66, De ChristenUnie en Groenlinks deelnamen.

In 2010 is begonnen met een partijoverstijgend plan voor Energietransitie. Dit plan wordt 16 maart gepresenteerd in Den Haag.

Belangstelling?

Samenvatting ‘Nederland krijgt nieuwe energie’ 

Nederland heeft nieuwe energie nodig. Er is een aanzienlijk risico dat de fossiele energiebronnen niet kunnen voorzien in de verwachte stijgende wereldwijde vraag naar betaalbare energie. Dit leidt tot prijsstijgingen, recessies, armoede, sociale onrust, geopolitieke spanningen en in het uiterste geval tot oorlog. Daarnaast leidt het huidige beleid tot een versterkte klimaatverandering met grote ecologische en economische schade tot gevolg.

De enige uitweg is een vastberaden keuze voor de toekomst. Daarom pleit dit partijoverstijgend voorstel voor een versnelde omslag naar een volledig hernieuwbare energievoorziening in 2050. De jaarlijks energiebesparing wordt opgeschroefd naar 3% en de jaarlijkse groei in hernieuwbare energie wordt versneld naar 7%. Een omslag die veel van ons land zal vergen, maar ook belangrijke voordelen biedt in de vorm van ontkoppeling van de olieprijs, verbetering van onze internationale concurrentiepositie, werkgelegenheid en een gezonder leefmilieu.

Verandering in technologie, economie en gedrag is nodig. Energiebesparing is aantoonbaar rendabel en vervanging van conventionele energie door hernieuwbare energie is technisch mogelijk. Alle geraadpleegde adviesbureaus en kennisinstellingen geven aan dat techniek niet zozeer het probleem is. Toch zijn er in de praktijk diverse drempels die de gewenste ontwikkeling tot op heden vertragen. De uitdaging is om de juiste maatschappelijke en economische voorwaarden voor deze omslag te creëren. Burgers en bedrijven willen dat de overheid krachtig en inspirerend leiderschap in energietransitie toont. Een consistente lange termijn koers met een stevig en samenhangend pakket aan beleidsinstrumenten is nodig om drempels voor vernieuwing weg te nemen, ruimte te geven aan decentrale burger initiatieven en innovatief ondernemerschap. Dit kan door middel van een beproefd recept: de Deltawet. Maar dan voor Nieuwe Energie.

Een wettelijk vastgelegd teruglevertarief is daarbij cruciaal voor een consistent en stimulerend investeringsklimaat ten aanzien van hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling. Ook de consequente invoering en stapsgewijze aanscherping van het algemeen aanvaarde principe dat de vervuiler betaalt door fiscale vergroening is essentieel. Een Nationaal Energietransitie Fonds bevordert de financiering van energiebesparende maatregelen en investeringen in opwekking van hernieuwbare energie. De overheid dient te investeren in een energie infrastructuur die in alle opzichten klaar is voor de 21e eeuw. De uitdaging ligt in het realiseren van slim transport en waar nodig opslag van energie zodat het variabele hernieuwbare energieaanbod goed afgestemd kan worden op de vraag.

Duurzame energie wordt de standaard en fossiele energie wordt uitgefaseerd. Alle energieleveranciers in Nederland moeten wettelijk een toenemend aandeel hernieuwbaar opgewekte elektriciteit in hun energiemix hebben. Nieuwbouw van conventionele centrales is in economische en ecologische zin niet verantwoord en dus is een stop wenselijk vanwege de onomkeerbare effecten op de energiehuishouding. Als het marktinitiatief achterblijft dan dient de overheid de groei van hernieuwbare energieproductie te versnellen door grootschalige projectontwikkeling gevolgd door terugverkoop aan de markt. Nederland verzilvert de potentie om tot de wereldwijde top-10 in ‘clean-tech’ industrie te gaan behoren. Het subsidiestelsel wordt drastisch vereenvoudigd en verbeterd. Innovatienetwerken en -broedplaatsen worden gestimuleerd.

De overheid bevordert energie-efficiënt gedrag door onder meer een sterk verbeterd openbaar vervoer, strengere productnormen en verplichte toepassing van energiebeheer in gebouwen. Vergunningsaanvragen specifiek voor energiebesparende maatregelen dienen binnen zes weken te zijn afgehandeld, anders mogen de maatregelen worden uitgevoerd. Het goederenvervoer wordt aanzienlijk energie-efficiënter door zuinige voertuigen, verbetering van de binnenwaterwegen en Europese transportregels.

Onze ambitie is net zo groot als de uitdagingen waarvoor wij nu staan. Het realiseren daarvan zal een bijzonder grote inzet vragen van burgers, bedrijfsleven en overheid. De maatregelen zijn stevig, maar geen enkele natie is beter geworden door achterover te leunen. Als we onze welvaart en welzijn in de komende decennia willen zekerstellen, dan moeten we bereid zijn om de doodlopende weg van onze verspillende en vervuilende economie te verlaten en JUIST NU te kiezen voor de nieuwe energie die Nederland nodig heeft.